Disclaimer

Algemeen
De voorwaarden van deze disclaimer (“Disclaimer”) zijn van toepassing op deze internetsite (www.softnet.be) van Softnet, die haar hoofdkantoor heeft op de Schutterstraat 22, 2370 te België en voor alle door Softnet vervaardigde en gehoste websites. U wordt verzocht deze Disclaimer zorgvuldig te lezen.
 
Door deze internetsite te bezoeken en/of de op of via deze internetsite aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van deze Disclaimer. In geval van tegenstrijdigheid tussen de voorwaarden van specifieke producten en diensten besteld via deze website en deze Disclaimer, prevaleren de voorwaarden van deze producten en diensten.
 
Gebruik van deze internetsite
De op of via deze internetsite aangeboden informatie mag niet worden gebruikt in plaats van enige vorm van advies. Beslissingen die u neemt op basis van deze informatie zijn voor uw eigen rekening en risico.
 
Hoewel Softnet tracht juiste, volledige en actuele informatie uit betrouwbaar geachte bronnen aan te bieden, verstrekt Softnet expliciet noch impliciet enige garantie dat de op of via deze internetsite aangeboden informatie juist, volledig of actueel is.
 
De informatie op deze internetsite is specifiek gericht op het publiek in Nederland, België, Frankrijk en Spanje.
 
Softnet beheert en onderhoudt deze internetsite vanuit België en staat er niet voor in dat de op of via deze internetsite aangeboden informatie ook geschikt of beschikbaar is voor gebruik in andere landen. Als u deze internetsite vanuit andere landen dan België gebruikt, bent u verantwoordelijk voor de naleving van geldende lokale wetgeving.
 
Softnet garandeert niet dat deze internetsite foutloos of ononderbroken zal functioneren.
 
Gebruik van deze internetsite dat het gebruik van andere internetgebruikers kan hinderen, dat het functioneren van deze internetsite in gevaar kan brengen en/of dat de op of via deze internetsite aangeboden informatie of onderliggende software kan aantasten, is niet toegestaan.
 
Informatie van derden, producten en diensten
Wanneer Softnet hyperlinks naar internetsites van derden weergeeft, betekent dit niet dat Softnet de op of via deze internetsites aangeboden producten of diensten aanbeveelt. Het gebruik van dergelijke hyperlinks is volledig voor eigen risico. Softnet aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van dergelijke internetsites. De waarheidsgetrouwheid, juistheid, redelijkheid, betrouwbaarheid en volledigheid van informatie op dergelijke internetsites is door Softnet niet geverifieerd.
 
Intellectuele eigendomsrechten
Softnet, of de rechthebbende, behoudt alle rechten (waaronder auteursrechten, domeinnamen, merkrechten, octrooien en andere intellectuele eigendomsrechten) met betrekking tot alle op of via deze internetsite aangeboden informatie (waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logo’s). Het is niet toegestaan informatie op deze internetsite te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Softnet of rechtmatige toestemming van de rechthebbende. U mag informatie op deze internetsite wel afdrukken en/of downloaden voor uw eigen persoonlijk gebruik.

Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Softnet is het niet toegestaan links naar sites van Softnet weer te geven.
 
Online communicatie
Berichten die u per e-mail naar Softnet stuurt, kunnen onveilig zijn. Sofftnet raadt derhalve af vertrouwelijke informatie per e-mail aan Softnet te zenden. Indien u ervoor kiest berichten per e-mail aan Softnet te zenden, aanvaardt u het risico dat derden deze berichten onderscheppen, misbruiken of wijzigen.
 
Uitsluiting van aansprakelijkheid
Softnet aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien van directe en/of indirecte, immateriële of gevolgschade met inbegrip van gederfde winst (ook als Softnet op de mogelijkheid van deze schade gewezen is) die op enigerlei wijze voortvloeit uit maar niet beperkt hoeft te zijn tot (I) defecten, virussen of overige onvolkomenheden aan apparatuur en andere software in verband met de toegang tot of het gebruik van deze internetsite, (II) de informatie die op of via deze internetsite wordt aangeboden, (III) het onderscheppen, wijzigen of oneigenlijk gebruik van informatie die aan Softnet of aan u wordt gezonden, (IV) de werking of het niet-beschikbaar zijn van deze internetsite, (V) misbruik van deze internetsite, (VI) verlies van gegevens, (VII) het downloaden of gebruiken van software die via deze internetsite beschikbaar wordt gesteld of (VIII) aanspraken van derden in verband met gebruik van deze internetsite.
 
De uitsluiting van aansprakelijkheid strekt mede ten gunste van bestuurders en medewerkers van Softnet.
 
Toepasselijk recht
Op deze internetsite en de Disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze Disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in België.
 
Indien anderstalige versies van de Disclaimer discrepanties vertonen of tot interpretatieverschillen leiden, is de versie in de Nederlandse taal doorslaggevend.
 
Wijzigingen
Softnet behoudt zich het recht voor de op of via deze internetsite aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze Disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling periodiek na te gaan of de op of via deze internetsite aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze Disclaimer, is gewijzigd.

Wij voldoen aan de nieuws GDPR wetgeving, ook waar onze data wordt bewaard. U kan hier onze AVG downloaden.
 
Softnet
Arendonk, 1 juli 2016
All Rights Reserved

Related Articles

Site Map

Publish modules to the "offcanvs" position.

Free Joomla template by Ltheme