Algemene voorwaarden Softnet

1. Ieder protest tegen deze factuur dient Softnet te bereiken binnen de 7 werkdagen na de verzending van deze factuur en per aangetekend schrijven.
Bij onstentenis daarvan zal deze factuur in haar geheel als aanvaard beschouwd worden. Eventuele klachten betreffende de levering of prestaties kunnen niet als voorwendsel worden aangewend om betaling van facturen op te schorten of uit te stellen.

2. De facturen zijn contant betaalbaar op hun vervaldag.
Bij niet-betaling of gedeeltelijke betaling van de factuur op hun vervaldag, is er van rechtswege en zonder ingebrekestelling een verwijlintrest gelijk aan de basisrentevoet van het kaskrediet verhoogd met 2%, met een minimum van 12% per jaar, op het openstaand saldo verschuldigd tot op de dag der volledige betaling. Het verschuldigde bedrag wordt in voormeld geval van rechtswege en zonder ingebrekestelling eveneens verhoogd met een forfaitaire schadevergoeding van 15% met een minimum van 125 €

3. Al onze prijzen zijn nettoprijzen in Euro exclusief BTW. Alle taksen, rechten en kosten, verschuldigd bij de levering of nadien, vallen ten laste van de koper.
Prijzen welke door Softnet in het kader van offertes worden meegedeeld zijn steeds vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk werd aangegeven dat ze definitief zijn. De prijzen in offertes opgegeven, kennen slechts een geldigheidsduur van 30 dagen.

4. Opzeg van de verbintenissen in voorkomend gevallen voor verlening registratie domeinnaam en hosting websites vernoemd kan enkel aangetekend gebeuren uiterlijk drie maanden voor het verstrijken van de vermelde periode. Zonder opzeg wordt de overeenkomst voor telkens één jaar stilzwijgend verlengd tegen de dan geldende tarieven.

5. Softnet kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor eender welk gevolg veroorzaakt door het gebruik van de geleverde elektronische media, hardware en diensten, noch voor problemen veroorzaakt door externe factoren vreemd aan de geleverde elektronische media, hardware en diensten. Onderbrekingen van onze diensten zijn eventueel gedekt door een SLA. Eventuele schadevergoedingen zijn maximaal beperkt tot de overeengekomen clausules in de betrokken SLA’s.

De koper/opdrachtgever erkent door het opgeven van een bestelling voorafgaand door Softnet voldoende te zijn ingelicht over de mogelijkheden van de geleverde software. De gebruiksvoorwaarden van standaard software die niet door Softnet wordt ontwikkeld, maar dit in het kader van de overeenkomst aan de koper wordt verkocht, zullen door de koper/opdrachtgever uitdrukkelijk worden nageleefd. Een eventuele inbreuk op deze voorwaarden kan geenszins tot een aansprakelijkheid van Softnet leiden.
De klant dient de apparatuur die is ondergebracht in onze datacenters tegen alle risico’s te verzekeren. Deze verzekeringspolis moet voorzien zijn van een bepaling waarin afstand wordt gedaan van aanspraken ten aanzien van Softnet en diens klanten voor schade aan de apparatuur van de klant met betrekking tot de verzekerde risico’s.

Alle ingrepen met betrekking tot de apparatuur van de klant zijn voor verantwoordelijkheid en op risico van de klant.

De klant blijft aansprakelijk voor de adequate backup van de gegevens die hij op onze servers plaatst. Softnet kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de schade door dataverlies en verbindt zich enkel en alleen tot het gratis terugplaatsen van de gegevens van het backup-medium naar haar dataservers, indien de integriteit van de data aangetast werd door een voorval waarvoor zij uitdrukkelijk garantie had verleend.

6. Onze creaties zijn beschermd door copyright en internationale verdragen. Onrechtmatige verveelvoudiging of distributie op eender welke wijze van deze elektronische media of van een gedeelte ervan is verboden en strafbaar en zal met alle juridische middelen worden bestreden.

7. Leveringstermijnen worden steeds ter informatie gegeven en zijn voor ons niet bindend. Een vertraging in de levering kan geen kontraktbreuk noch aanvraag tot vergoeding als gevolg hebben.

8. De verzending van goederen gebeurt steeds op risico en kosten van de koper.

9. De geleverde elektronische media, goederen en diensten blijven eigendom van de verkoper tot ontvangst van de volledige betaling.

10. De registratie van domeinnamen met de ccTLD.be geschiedt volgens de reglementen van de VZW DNS BELGIUM. De koper/opdrachtgever aanvaardt de algemene voorwaarden voor de domeinnaam registratie en verklaart er door Softnet te zijn op gewezen dat deze algemene voorwaarden beschikbaar zijn op www.dns.be.

Voor de registratie van domeinnamen met de ccTLD.nl aanvaardt de koper onder dezelfde voorwaarden de regels uiteengezet op www.nic.nl.
Voor de registratie van domeinnamen met de ccTLD.eu aanvaardt de koper onder dezelfde voorwaarden de regels uiteengezet op www.eurid.eu.
De registratie van domeinnamen met TLD’s .com/.org/.net/.biz/.nu/.info/.tv/ … geschiedt volgens reglement zoals weergegeven op de eigen website van Softnet. De koper/opdrachtgever aanvaardt deze voorwaarden.

Softnet draagt op geen enkele wijze enige aansprakelijkheid voor het ter kwader trouw registreren van domeinnamen, het opgeven van domeinnamen welke een inbreuk zouden uitmaken op rechten van derden, enz… De koper/opdrachtgever zal Softnet telkens vrijwaren voor eventuele aanspraken van derden ingevolge de registratie van de bewuste domeinnaam.

11. De koper/opdrachtgever die beroep doet op de hosting door Softnet mag op geen enkele wijze deze aangeboden diensten of faciliteiten, daaronder begrepen de aangeboden opslagruimte, aanwenden tot het plegen van wettelijke inbreuken, het veroorzaken van schade of hinder ten aanzien van Softnet. De activiteiten van de koper/opdrachtgever mogen evenmin aanleiding daartoe geven.

Zo laat Softnet bij wijze van voorbeeld op haar servers geen illegaal pornografisch materiaal toe, evenmin als illegale MP3-sites of sites waarop zaken worden aangeboden welke strijdig zijn met de openbare orde of de goede zeden, dan wel welke een onrechtmatige praktijk uitmaken. evenmin mogen op de servers van Softnet activiteiten worden uitgeoefend welke inbreuken plegen op beschermde werken of welke strafbaar zijn gesteld door de Wet op de Informaticacriminaliteit zoals het versturen van ongewenst mail zogenaamd SPAM. De koper/opdrachtgever verklaart zich uitdrukkelijk akkoord met de bijzondere bepalingen betreffende de hosting en waarvan de koper/opdrachtgever kennis heeft kunnen nemen op www.softnet.be inzake hosting.

12. Op alle overeenkomsten gesloten met softnet is het Belgisch recht van toepassing.
Indien een bepaling uit deze voorwaarden nietig verklaard zou worden, wordt zij vervangen met een voorwaarde in dezelfde geest. Bij eventuele geschillen zijn alleen de rechtbanken van Turnhout bevoegd.

13. Credits

13a. Aangekochte support credits blijven een jaar geldig.

13b. U betaald uw credits via Paypal, overschrijving

Privacy
Persoonsgebonden gegevens zullen opgenomen worden in een bestand van Softnet voor administratieve en commerciële doelstellingen. In navolging van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer, hebt u het recht op inzage en verbetering van de gegevens in dit bestand die betrekking hebben op u.